1

 1. )مبلغ وام های شهریه:

               برای کلیه مقاطع تحصیلی جهت پرداخت شهریه متغیردروس انتخابی درهرترم مبلغ وام 10،000،000ریال

               در مقطع کارشناسی ارشد جهت اخذ واحد پایان نامه مبلغ وام20،000،000ریال

               درمقطع دکتری جهت پرداخت شهریه متغیردروس انتخابی درهرترم مبلغ وام30،000،000ریال

               درمقطع دکتری جهت اخذ واحد پایان نامه مبلغ وام60،000،000ریال

 1. 2)مدت زمان وام های شهریه:

کوتاه مدت 4ماهه بدون کارمزد و ميان مدت 10ماهه با2/5درصدكارمزد

 1. 3)مدارك مورد نياز جهت دريافت وام شهريه:

فرم تكميل شده وام يك برگ

چك تضمین از بانک (عضو شتاب، بدون تاريخ ، بدون قلم خوردگي وعدم قیدضمانت درچک) معادل120%وام تصويبي دروجه دانشگاه آزاداسلامي علي آبادکتول 0

 1. 4)نحوه واریز وام به حساب شهریه:

مبلغ وام به بصورت خالص پس از کسر کارمزد بحساب شهریه دانشجوی متقاضی واریز میگردد

 1. 5)نحوه بازپرداخت وام های شهریه:

شروع زمان باز پرداخت اقساط برای نیمسال اول ازابتدای آبان همان سال و برای نیمسال دوم از ابتدای فروردین سال بعد میباشد.

 1. 6)دفترچه اقساط وام شهریه:

مبلغ وام، تقسیم بر مدت زمان انتخاب شده در فرم تقاضای وام و بصورت اقساط مساوی و ماهیانه

 1. 7)تاریخ مراجعه جهت دریافت وام شهریه:

               تاریخ مراجعه جهت تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویان (برای نیمسال اول از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه و برای نیمسال  دوم از از ابتدای دیماه تا پایان بهمن ماه میباشد.

 1. 8)استفاده مجدداز اسناد وثیقه وامشهریه:

درصورت تسویه وام استفاده مجدد ازاسنادوثیقه در ترم های بعدبلامانع است0

 1. 9)حداکثردفعات استفاده از وام شهریه:

دانشجویان درصورت داشتن حداقل واحد درسی مجازدرهر ترم(کاردانی،کارشناسی 14واحد وکارشناسی ارشد8 واحد و دکتری8 واحد) میتواند از وام استفاده نمایند

 1. 10)استفاده از اسناد وثیقه وام شهریه:

درصورت عدم پرداخت ویا تاخیر در پرداخت 3قسط طبق سرسیدهای مقرر،اسناد وثیقه جهت وصول به بانک ارسال میگردد0

 1. 11)نحوه واریز اقساط وام:

الف-به حساب سیبا نزد بانک ملی به شماره0216836932008 با کد شناسه (دیجیتالی)و بدون تحویل فیش و با ثبت 48 ساعت تاخیر

ب) واریز اقساط وام بصورت حضوری و مراجعه به صندوق رفاه با دستگاه pos و ثبت همزمان

آدرس   : استان گلستان-علي آبادكتول-كدپستي 93451 – 49417 تلفن 01734224500 -01734222300 دورنگار01734235141

دانشجویان گرامی جهت عضويت در كانال خبری صندوق رفاه دانشجویان واحد علی آباد کتول با لينك زير عضو شوید

link: https://telegram.me/akiau_sandoghrefah