بسمه تعالی
    جدول مانده تسهیلات پرداختی 96/04/24    
ردیف تاریخ وام مانده وام مبلغ پرداختی مبلغ وام شماره وام شماره دانشجوئی نوع وام